Zásady ochrany súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia sa platia pre internetový portál www.pozitivnamysel.sk (ďalej len „portál“). Ak s týmito zásadami ochrany súkromia nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, tento portál. Používaním tohto portálu deklarujete, že s ustanoveniami týchto zásad ochrany súkromia súhlasíte a udeľujete súhlas prevádzkovateľovi portálu so spracúvaním a používaním osobných údajov v rozsahu a za účelom špecifikovaným nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pre odvolanie súhlasu, nás môžete kontaktovať na adrese info@pozitivnamysel.sk.


1. Rozsah a účel zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov

2. Zdieľanie a zverejňovanie údajov

3. Prístup k osobným údajom, nastavenia užívateľského účtu

4. Zabezpečenie

5. Zmeny

6. Právny poriadok


1. Rozsah a účel zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov

1.1 Zhromažďovanie a spracúvanie údajov pri registrácii na portáli Pri registrácií na portáli poskytujete prevádzkovateľovi portálu určité osobné údaje za účelom vytvorenia užívateľského účtu. Rozsah údajov poskytovaný fyzickými osobami zahŕňa emailovú adresu, meno a priezvisko a heslo. V prípade právnických osôb poskytnuté údaje zahŕňajú obchodné meno, meno a priezvisko, emailovú adresu a heslo. Poskytnutie údajov pri registrácii je dobrovoľné. Pre používanie portálu a služieb s tým spojenými je poskytnutie pravdivých a presných údajov kľúčové, preto potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov ste povinní túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zmeniť v nastaveniach na svojom užívateľskom účte alebo oznámiť prevádzkovateľovi portálu na adrese info@pozitivnamysel.sk.  K zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov pri registrácií na portáli dochádza za účelom vytvorenia databázy registrovaných užívateľov, ktorí prezentujú svoju činnosť prostredníctvom portálu, za účelom vedenia užívateľských účtov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností súvisiacich s poskytovaním služieb a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich.

1.2 Zhromažďovanie a spracúvanie údajov registrovaných užívateľov V priebehu používania portálu a využívania služieb zbierame a spracúvame údaje registrovaných užívateľov za účelom vykonávania štatistík a poskytovania služieb, za účelom zabezpečenia ochrany a bezpečnosti portálu a našich užívateľov a za účelom lepšieho porozumenia potrieb užívateľov, ktoré následne prispievajú k zlepšeniu služieb, ich personalizácii a k správnemu zobrazovaniu údajov ostatným užívateľom. Údaje registrovaných užívateľov uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, po uplynutí tejto doby údaje likvidujeme. Tieto údaje zahŕňajú najmä riešenia a projekty natiahnuté na portál užívateľmi a v prípade ak je to relevantné, údaje o zrealizovaných platbách a úplný záznam komunikácie uskutočnenej medzi užívateľmi navzájom alebo medzi užívateľmi a portálom. E-mailová adresa užívateľov sa používa za účelom zasielania notifikačných správ súvisiacich so stavom projektu/odpovedí a pod. Okrem toho, používame e-mailovú adresu užívateľov ako nástroj priameho marketingu na informovanie o aktuálnych ponukách portálu alebo o prebiehajúcich marketingových prieskumoch.


2. Zdieľanie a zverejňovanie údajov

2.1 Používaním portálu a služieb s tým spojenými ako registrovaný užívateľ beriete na vedomie, že dochádza k zverejneniu a sprístupneniu časti Vašich (Vami určených) osobných údajov. Tieto údaje sú prístupné nielen ostatným užívateľom portálu, ale môžu byť indexovateľné verejnými vyhľadávačmi. Rozsah zdieľaných a zverejnených údajov zahŕňa meno a priezvisko a/alebo obchodné meno a ak je to relevantné, jednotlivé časti užívateľského účtu, ktoré máte záujem zverejniť na portáli zverejniť v rámci svojej prezentácie.

2.2 Okrem vyššie uvedených prípadov, prevádzkovateľ portálu môže zdieľať osobné údaje v prípadoch, pokiaľ budeme v dobrej viere presvedčení, že prístup k takýmto údajom alebo ich zverejnenie je nutné za účelom dodržania platných zákonov, vynútiteľných právnych požiadaviek, za účelom uplatnenia VOP, Etického kódexu a Zásad ochrany súkromia ako aj ochrany pred poškodzovaním práv, majetku alebo bezpečnosti portálu a našich užívateľov.


3. Prístup k osobným údajom, nastavenia užívateľského účtu

3.1 Kedykoľvek v priebehu používania portálu a služieb s tým spojenými máte prístup ku všetkým osobným údajom prostredníctvom Vášho užívateľského účtu. Odporúčame oboznámiť sa s nastaveniami užívateľského účtu, pomocou ktorých máte úplnú kontrolu nad osobnými údajmi. Môžete osobné údaje kontrolovať, opravovať neúplné, nepresné alebo neaktuálne údaje a zároveň zobrazovať rozsah ich zdieľania a zverejnenia.

3.2 V nastaveniach užívateľského účtu si môžete zvoliť jeho vymazanie. Vymazaním účtu dôjde k ukončeniu vedenia užívateľského účtu a profilu, s výnimkou zasielania notifikácií a emailov zo strany prevádzkovateľa portálu, ktorých zasielanie si môžete zrušiť osobitne.


4. Zabezpečenie

Prevádzkovateľ portálu používa viaceré zaužívané technické a bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov pred ich stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom zo strany tretích strán. Za týmto účelom procesy zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov starostlivo kontrolujeme a prístup k osobným údajom obmedzujeme výlučne len pre zamestnancov portálu, zmluvných partnerov a zástupcov, ktorí tieto údaje potrebujú poznať za účelom ich spracúvania v rámci prevádzky portálu a ktorí sú viazaní prísnymi podmienkami zachovávania ich dôvernosti.


5. Zmeny

Tieto Zásady ochrany súkromia môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky zmeny Zásad na ochranu súkromia zverejníme na portáli a o tejto skutočnosti vás budeme notifikovať e-mailom. Platnosť zmien Zásad na ochranu súkromia nastane dňom ich zverejnenia. Pokračovaním používania portálu a služieb s tým spojenými vyjadrujete súhlas s tým, že ste viazaní Zásadami na ochranu súkromia v rozsahu vykonaných zmien.


6. Právny poriadok

Všetky osobné údaje sú zhromažďované, spracúvané a používané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Používaním služieb portálu potvrdzujete, že podmienkam uvedeným v týchto Zásadách na ochranu súkromia rozumiete a vyjadrujete s nimi súhlas.

Údaje o ochrane osobných údajov boli aktualizované 25.5.2018 v súlade GDPR.