Byť voči sebe úctivý (Autorka: Janette Šimková)

Vysoká sebaúcta sa hravo postará o to, aby sme sa bez pochybností opierali o svoje silné stránky a zo slabých neboli zničení, a brali ich výzvu pre sebarozvoj. Čo však v momentoch, kedy nás namiesto sebadôvery prepadne úzkosť z toho, že nie sme dosť dobrí, šikovní, múdri, skúsení...?

Keď kladiem svojim klientom otázku, v akej miere prijímajú samých seba takých, akí sú, bývajú v rozpakoch. Keď sa sebaúcte nevenovali, nevedia, čo si majú pod tým predstaviť. Tušia však, že prijatie seba samého je odrazovým mostíkom k ďalšiemu osobnému vývoju. A je to skutočne tak – nikto nedokáže presnejšie a poctivejšie zhodnotiť východiskový stav aj vlastné napredovavanie, než človek sám...

 

Čo to vlastne sebaúcta je?

Doslovne vzaté to, čo hovorí význam slova – mať úctu k sebe samému. Keď to rozvinieme, tak je v tom váženie si samého seba a prijímanie sa takého, aký som. Nie však v rovine, že už nepotrebujem na sebe nič meniť, práve naopak. Dokážem realisticky zvážiť svoje sebarozvojové možnosti a príležitosti na sebazdokonaľovanie.

 

Nezamieňať si pojmy

Sebavedomie sa zvykne synonymicky spájať so sebaúctou. Je v tom rozdiel. Sebavedomiu dokážeme pomôcť tým, že sa učíme sebavedomo vystupovať. Je tvorené z veľkej miery naším postojom, ktorý sa prejavuje hlavne navonok našim správaním. Sebavedomie je previazané so vzdelaním, inteligenciou, zdravím, statusom... a tým, čo dokážeme a aké máme skúsenosti. Sebaúcta sa, naopak, vzťahuje k nášmu vnútornému nastaveniu. Vypovedá o tom, akí sme. Keby prišlo k tomu, že o všetko prídeme, sebaúcta je to, čo nám zostane.

Mnoho úspešných ľudí s vysokou sebaúctou vystupuje nenápadne, skromne, pokorne... Nemajú potrebu na seba strhávať pozornosť a okázalo deklarovať svoje kvality.

Už ste isto stretli človeka, u ktorého vám prehnané sebavedomie nesedelo. Mohlo to byť práve preto, že mal nízku sebaúctu a kompenzoval to maskovaním za nafúknuté sebavedomie.

 

Sebaúcta je zázračná vec

V spoločnosti človeka s vysokou sebaúctou sa cítite veľmi príjemne. Je pre neho absolútne prirodzené, že autenticky žije Ježišovým „Miluj blížneho svojho ako seba samého“. Naopak, pri výskumoch delikventného správania vystupuje do popredia nízka sebaúcta delikventov. Obdobne je to signifikantné aj pri ľuďoch s tendenciou sebapoškodzovania a zneužívania návykových látok.

Vysokú sebaúctu potrebujeme pre život aj preto, lebo je to najlepšia ochrana, ako nepodľahnúť manipulácii či zneužívaniu zo strany druhých ľudí. Človek, ktorý si váži sám seba, si váži aj druhých, nepociťuje potrebu sa nad nich povyšovať, alebo im ubližovať. Hodnota rešpektu voči sebe aj voči iným je napĺňaná bez ohľadu na situačné okolnosti.

 

Rozvoj sebaúcty

Obdobne, ako vieme posilňovať sebavedomie, vieme cieľavedome budovať sebaúctu. Má svoje „zložky“, na ktoré keď sa zameriame, rozvinieme svoju sebaúctu do zdravej a podpornej podoby.

 

Komponenty zdravej sebaúcty

1. SEBAPOZNANIE

Máte pred sebou zodpovedané a vyjasnené, kým v skutočnosti ste?

Tip: Začnite rebríčkom hodnôt a spíšte si ich podľa vlastnej prioritnosti od prvej po desiatu. Hodnoty sú vašim vodítkom pri rozhodovaní sa a správaní sa.

 

2. SEBAPRIJATIE

Staviate na svojich silných stránkach? A viete o oblastiach, ktoré sú pre nás obtiažne a potrebujete na nich pracovať?

Tip: Mať to spísané vám umožňuje pozerať na seba objektívne a podľa toho si pripraviť rozvojový plán.

 

3. SEBADÔVERA

Máte kontrolu nad svojím životom?  Dokážete sa vysporiadať s výzvami, keď sa objavia?

Tip: Otvárať sa novým príležitostiam a skúsenostiam, experimentovať a učiť sa nové veci vytvára priestor na posilňovanie svojich mentálnych aj emočných zručností. Ruka v ruke s tým ide guráž a odvaha.

 

4. SEBAVYJADRENIE

Viete, ako s druhými komunikujete nielen slovami, ale aj výrazom tváre, držaním tela, intonáciou, oblečením, ktoré nosíte?

Tip: Nerozpakujte sa dať najavo svoju jedinečnosť. Trúfnuť si vyjadriť odlišnosť vám prinesie uznanie od tých, ktorí zavnímajú, že sa líšite od davu a masy.

 

5. SEBAVEDOMIE

Ste si vedomí, že vaše názory, myšlienky a konanie majú hodnotu a že máte právo na ich vyjadrenie?

Tip: Keď prekonáte strach z neprijatia druhými, zistíte, že sa vlastne nič nestane, istí ľudia vás neprestanú mať radi. A všetkým sa zapáčiť nie je možné, ani potrebné.

 

6. SEBAUVEDOMENIE

Všímate si vlastné pocity kedykoľvek sa vynoria? Dokážete sa sústrediť na to, čo sa s vami tu a teraz deje?

Tip: Rozvíjať emočnú inteligenciu a vedome pracovať so svojimi emóciami je najlepšia prevencia, aby sa potlačené nevrátili späť s ešte väčšiou intenzitou a nenarobili zbytočnú deštrukciu.

Autorka: Janette Šimková

6x 0x