Kto je mentor?

Mentor podporuje a pomáha v procese profesionálneho rozvoja zamestnanca/podnikateľa (mentee). V dôvernom a partnerskom dialógu s mentee hľadá mentor odpovede na otázky, ktoré dotyčného trápia, a ktoré sám pomenúva. Mentor by mal na mentee pôsobiť ako inšpirátor, zvyšovať jeho sebavedomie i výkon, podnecovať mentee k profesionálnemu správaniu a dosahovaniu cieľov, byť pre neho vzorom, informátorom a radcom v oblasti fungovania podniku, oporou v krízových situáciách a podporou v kariérnom raste.

 

Mentoring je proces, počas ktorého skúsená osoba pomáha inej osobe nadobudnúť skúsenosti prostredníctvom časovo ohraničených, dôverných, osobných rozhovorov alebo iných učebných metód. Mentoring je tiež stratégia osobného rozvoja, pomoci a rozvoja toho druhého prostredníctvom zdieľania zdrojov, odborných znalostí, hodnôt, skúseností, perspektív a prístupov.

 

Cieľ mentoringu je: aby mentee dosiahol požadovanú úroveň vo vedomostiach a zručnostiach a bol schopný aplikovať ich v praxi. Taktiež aby začal veriť vo vlastné schopnosti, robiť dobré rozhodnutia, niesť zodpovednosť a mať schopnosť sebakontroly.