Kto je psychoterapeut?

Psychoterapeut vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý môže mať vyštudovaný odbor psychológia, medicína, sociálna práca, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, zdravotná univerzita a iné. Okrem vysokoškolského vzdelania má psychoterapeut absolvovaný navyše niekoľkoročný psychoterapeutický výcvik, ktorý môže byť rôzneho zamerania. 

Psychoterapia je nielen liečba, ale aj primárna prevencia a rehabilitácia porúch zdravia, ktorá pôsobí psychologickými prostriedkami, ako: slová, rozhovor, neverbálna komunikácia, podnecovanie emócií, so zámerom pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie, myslenie, emócie a/alebo osobné charakteristiky smerom, ktorý obidve strany považujú za žiaduci.

Počas procesu psychoterapie dochádza k zmenám prežívania a správania, klient prežíva uvoľnenosť, odreagovania, spoznáva sám seba. Získava nadhľad na svoju situáciu a získava nové informácie a zručnosti.

Cieľom psychterapeuta, ako aj psychoterapie, je odstrániť alebo zmierniť obtiaže, prípadne odstrániť ich príčiny. Vedie k pocitom sebauplatnenia, sebarealizácie a k uskutočňovaniu vlastných možností a k naplneniu životného zmyslu.