Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

2. Registrácia a účet

3. Online kalendár

4. Práva a povinnosti užívateľov / strán

5. Etický kódex

6. Autorské práva a licencie

7. Zodpovednosť a sankcie

8. Ochrana osobných údajov

9. Odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy

10. Záverečné ustanovenia


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Soňa Štefková, Hlinícka 1157/29, 907 01 Myjava, IČO: 50 207 431, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, zápis č.: 320-17494, (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), je nositeľom majetkových práv a prevádzkovateľom internetového portálu www.pozitivnamysel.sk (ďalej len „portál“), prostredníctvom ktorého zabezpečuje poskytovanie informácii v oblasti duševného zdravia, ako aj marketingovú prezentáciu odborníkov v oblasti duševného zdravia.

1.2 Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu poskytuje možnosť sprostredkovať návštevníkom portálu kontakty, informácie, články a marketingovú prezentáciu odborníkov v oblasti duševného zdravia a využitie dostupných funkcionalít portálu všetkým užívateľom a návštevníkom.

1.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, práva a povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa sa vzťahujú výlučne k prevádzke portálu a sprostredkovaniu možnosti prezentácie odborníkov a pre poskytovanie informácií a kontaktov v oblasti duševného zdravia.

1.4 Tieto všeobecné podmienky užívania portálu, vrátane akýchkoľvek ich príloh, neskorších úprav alebo dodatkov sú zmluvnou úpravou medzi stranami a stanovujú práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa portálu, zásady používania portálu a ich vzájomného zmluvného vzťahu.

1.5 Užívateľ prehlasuje, že má požadovaný vek (dosiahol plnoletosť) a/alebo právnu subjektivitu na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z VOP. Používaním portálu užívateľ bez výhrad prijíma tieto VOP, ktoré sú pre užívateľa v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu a služby je dobrovoľné. Ak užívateľ nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu a služby.

1.6 Na účely týchto VOP sa ďalej rozumie (v jednotnom alebo množnom čísle alebo požadovanom gramatickom tvare):

a) „Etický kódex“ znamená Etický kódex, ktorý je súčasťou článku 5 týchto VOP;

b) „klient“ znamená osoba, ktorá sa registruje na portáli a navštívi ho za účelom edukácie, vyhľadania alebo hodnotenia odborníka, vyhľadania podujatia, alebo zakúpenia sedenia;

c) „návštevník“ znamená akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi portál a využíva jeho dostupné funkcionality;

d) „obsah“ znamená akýkoľvek údaj, vyjadrenie, hodnotenie, informácia, obrazový záznam, zvukovo-obrazový záznam, dáta alebo akýkoľvek obsah poskytnutý registrovaným užívateľom a uverejnený na portáli;

e) „odborník“ znamená fyzická alebo právnická osoba registrovaná na portáli, ktorá má potrebné vzdelanie, prax a poskytuje služby v oblasti duševného zdravia;

f) „registrácia“ úplné bezplatné vyplnenie elektronického formulára užívateľom s uvedením požadovaných údajov, ktorá je nevyhnutná pre sprístupnenie možnosti využívať jednotlivé funkcionality portálu;

g) „registrovaný užívateľ“ znamená ktorýkoľvek klient a/alebo odborník;

h) „služba“ znamená služby a činnosti prevádzkovateľa poskytované alebo dostupné pre užívateľov prostredníctvom portálu formou sprostredkovania kontaktov a informácií pre užívateľov a možnosti marketingovej prezentácie;

i) „strana“ znamená užívateľ a/alebo prevádzkovateľ portálu;

j) „užívateľ“ znamená ktorýkoľvek klient, odborník a/alebo návštevník;

k) „účet“ znamená užívateľský účet (profil) vytvorený na portáli po úspešnej registrácií;

l) „sedenie“ znamená akákoľvek zakúpené sedenie odborníka klientom cez online kalendár, ktorá sa môže realizovať offline alebo online;

m) zrealizované sedenie sa chápe každé sedenie, ktoré sa uskutoční, ako aj to, ktoré sa stornuje klientom menej ako 24 hodín pred sedením;

n) „VOP“ znamená tieto Všeobecné podmienky užívania portálu;


2. Registrácia a účet

2.1 K sprístupneniu možnosti využívať služby na portáli a k vytvoreniu účtu dochádza na základe úspešnej registrácie, vyplnení požadovaných údajov pre registrovaného užívateľa v registračnom formulári na portáli, po udelení súhlasu s týmito VOP a Zásadami ochrany súkromia portálu a po kliknutí na vygenerovaný odkaz (link), ktorý sa nachádza v potvrdzujúcom e-maile zaslanom na zadanú emailovú adresu.

2.2 Pri registrácii je užívateľ povinný si vybrať požadovaný účet stanovený pre klienta alebo odborníka.

2.3 Registrácia je bezplatná a dobrovoľná; jednotlivé funkcionality portálu sú dostupné výlučne pre registrovaných užívateľov.

2.4 Z dôvodu zabezpečenia kvality a poskytovania kvalifikovaných informácii je registrácia odborníka na portáli je možná len pre osoby, ktoré majú požadované vzdelanie a prax v oblasti duševného zdravia.

2.5 Odborník a klient berú na vedomie, že časť ním poskytnutých informácií na účte bude verejne prístupná.

2.6 Vyplnením a odoslaním registračného formulára užívateľ súhlasí a potvrdzuje, že:

a) sa oboznámil s týmito VOP a Zásadami ochrany súkromia portálu a bude týmito dokumentami viazaný,

b) vzťahy neupravené VOP sa budú ďalej spravovať Obchodným zákonníkom v súlade § 262,

c) udeľuje súhlas so spracovaním (osobných) údajov na účely použitia portálu v súlade so Zásadami ochrany súkromia portálu,

d) poskytnuté údaje sú jeho údajmi a sú správne, aktuálne, pravdivé a v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku nepravdivosti tohto vyhlásenia,

e) súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom portálu alebo elektronickej pošty.

2.7 Registrovaný užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za udržiavanie svojho účtu a je povinný dbať o to, aby nesprístupnil prihlasovacie údaje k účtu tretím osobám, aby nedošlo k akémukoľvek neoprávnenému zneužitiu osobných údajov, emailovej adresy alebo jeho účtu. Registrovaný užívateľ zodpovedá za všetky aktivity a úkony, ktoré uskutoční na portáli pod svojím menom, účtom alebo emailovou adresou. Užívateľ sa zaväzuje nesprístupniť svoj účet (heslo k účtu) tretej osobe ani inému užívateľovi a nepoužívať účet, ktorý patrí inému užívateľovi. V prípade akéhokoľvek narušenia účtu sa užívateľ zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa portálu e-mailom.

2.8 Akúkoľvek zmenu osobných údajov je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať v nastaveniach na svojom účte alebo oznámiť prevádzkovateľovi portálu emailom.

2.9 Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jednostranne, bez predchádzajúceho upozornenia, prerušiť (blokovať) alebo zrušiť užívateľovi prístup k účtu alebo službám a zamedziť opätovnú registráciu v prípade/ak:

a) vzniku nepredvídateľných technických problémov, ktoré sťažujú, bránia alebo môžu obmedziť alebo brániť v používaní služieb alebo v prístupe na portál,

b) užívateľ porušuje pri užívaní portálu a jeho služieb práva tretích osôb alebo iných užívateľov,

c) užívateľ neposkytol pravdivé, správne a úplné údaje,

d) užívateľ porušil alebo porušuje tieto VOP alebo Zásady ochrany súkromia portálu,

e) tak stanovujú tieto VOP.

2.10 Užívateľ vyjadrením svojho súhlasu podľa bodu 2.6 výslovne udeľuje súhlas so zasielaním e-mailov ako nástroj priameho marketingu na zadanú e-mailovú adresu. Užívateľ je oprávnený súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.


3 Online kalendár

3.1 Zakúpenie sedenia cez online kalendár sa vykonáva prostredníctvom kreditnej karty (systém GoPay) alebo benefitným kreditným systémom (Edenred, BenefitPlus), pričom sedenie si môže zakúpiť od odborníka len registrovaný návštevník, teda klient.

3.2 Cenu, miesto, dĺžku trvania a otváracie hodiny si určuje odborník sám, nezávisle od prevádzkovateľa portálu.

3.4 Odborník sa zaväzuje zakúpené sedenie zrealizovať podľa detailov k danému sedeniu.

3.5 Prevádzkovateľ portálu má nárok na 30% z ceny zakúpeného a zrealizovaného sedenia. Provízia 25% z ceny sedenia sa ráta v prípade, ak za jeden kalendárny mesiac bude 10 a viac zakúpených a zrealizovaných sedení od toho istého odborníka.

3.6 Odborník si všetky zrealizované sedenia vyfakturuje vždy po poslednom dni v danom kalendárnom mesiaci a prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje mu túto sumu uhradiť do 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry.

3.7 Preloženie sedenia je možné ako zo strany odborníka, tak aj zo strany klienta po vzájomnej dohode a komunikácii, pričom preloženie sedenia na iný termín nie je spojené so žiadnymi poplatkami.

3.8 Stornovanie sedenia zo strany klienta je možné maximálne 24 hodín pred termínom sedenia, pričom klientovi bude navrátená plná suma sedenia a to do 14 kalendárnych dní od stornovania sedenia. Stornované sedenie menej ako 24 hodín pred termínom sedenia (takéto sedenie sa vníma ako zrealizované).

3.9 Stornovanie sedenia zo strany odborníka je možné kedykoľvek, pričom klientovi bude navrátená plná suma daného sedenia do 14 kalendárnych dní od stornovania sedenia.


4 Práva a povinnosti užívateľov / strán

4.1 Užívateľ je povinný poskytovať prevádzkovateľovi portálu nevyhnutnú súčinnosť.

4.2 Za oznámenie nových alebo aktuálnych údajov zodpovedá v plnom rozsahu používateľ a pre prevádzkovateľa sú záväzné údaje, ktoré sú uvedené na jeho účte v aktuálnom čase použitia týchto údajov.

4.3 V prípade neoprávneného užívania užívateľského účtu alebo prihlasovacieho mena a hesla registrovaného užívateľa je registrovaný užívateľ povinný okamžite upovedomiť prevádzkovateľa. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom a v jeho účte.

4.4 Užívateľ berie na vedomie, že uvedené prípady sú podstatným porušením týchto VOP a preto nie je oprávnený:

a) portál zneužívať na obťažovanie a urážanie iných užívateľov alebo tretích osôb,

b) zhromažďovať informácie o iných užívateľoch v rozpore s právnymi predpismi;

c) vytvárať nežiaducu elektronickú komunikáciu/reťazové listy a ani ju ďalej posielať („spam“);

d) odosielať a sprístupňovať na portál vírusy, alebo iné nebezpečné elementy;

e) uverejňovať úmyselne nepravdivé a zavádzajúce informácie;

f) uverejňovať obsah poškodzujúci dobré meno prevádzkovateľa, užívateľa alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby.

4.5 Užívateľ sa zaväzuje nekonať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať služby, ktoré by boli v rozpore s Etickým kódexom zverejneným na portáli so vžitými tradíciami, ktoré vykazujú známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri poskytovaní služieb.

4.6 Užívateľ ďalej zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky pri používaní portálu a služieb:

a) Exkluzivita. Užívanie služieb a portálu je neexkluzívne bez geografického obmedzenia.

b) Doba užívania. Užívanie služieb a portálu nie je časovo obmedzené, ak prevádzkovateľ neurčí inak.

c) Rozsah použitia. Užívateľ sa zaväzuje používať portál výlučne na účel poskytovania kontaktov a informácií v oblasti duševného zdravia a súvisiacich dostupných služieb.

d) Úpravy. Užívateľ nie je oprávnený modifikovať, upravovať, verejne sprístupňovať alebo kopírovať, spätne prekladať alebo dekomplilovať počítačový program, ktorý je súčasťou portálu, alebo jeho časť.

e) Nové verzie a doplnky. Vylepšenia, nové verzie, doplnky a iné úpravy vykonané na portáli sa spravujú týmito VOP.

f) Dokumentácia, ikony, obrázky a zvuky použité portálom. Počas užívania portálu a jeho funkcionalít môžu byť používané ikony, logá, dokumentácie, informácie, obrázky, zvuky a iné médiá portálu výlučne na účel bežnej prevádzky portálu pre verejnosť.

g) Ostatné obmedzenia užívania. Užívateľ sa zaväzuje užívať portál v súlade s príslušnými predpismi a dobrými mravmi.

4.7 Akýkoľvek obsah portálu textovej, obrazovej alebo inej povahy je chránený autorským právom a inými právami duševného vlastníctva prevádzkovateľa alebo tretích strán na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom portálu. Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek nakladanie s obsahom portálu alebo obsahom prevádzkovateľa je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa portálu.

4.8 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť prevádzku portálu a zabezpečí, aby prerušenie prevádzky čo najmenej ovplyvnilo užívanie portálu a podľa možností informuje používateľa vhodným spôsobom o prerušení prevádzky.

4.9 Použitie portálu pre iný účel ako definovaný vo VOP a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi je zakázané.


5. Etický kódex

5.1 Užívateľ je oprávnený na portál umiestňovať vlastný obsah (najmä informácie o sebe a svojej činnosti, články, hodnotenia, informácie o podujatiach), ktorý má záujem sprístupniť na portáli iným užívateľom.

5.2 Užívateľ je výlučne zodpovedný za obsah, ktorý umiestni, sprístupní alebo zverejní na portáli, vrátane následkov za jeho umiestnenie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah umiestnený, sprístupnený alebo zverejnený užívateľom a/alebo porušovanie práv duševného vlastníctva a iných práv tretích osôb.

5.3 Užívateľ sa pri umiestnení, sprístupnení alebo zverejnení obsahu na portáli zaväzuje nekonať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať tovary a služby, ktoré by boli, resp. ktorých poskytovanie alebo prezentácia na portáli boli v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, mohli by poškodiť alebo poškodzujú iné subjekty na trhu, klamú spotrebiteľov alebo sú v rozpore s právnymi predpismi.

5.4 Užívateľ prehlasuje, že jeho obsah, ktorý na portáli sprístupňuje:

a) neohrozuje fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo nenarúša ich duševné zdravie a emocionálny stav;

b) nevykazuje charakteristiku erotického alebo pornografického materiálu;

c) nepropaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou nepodnecuje k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, či etnickej skupine;

d) nepropaguje akúkoľvek formu neznášanlivosti alebo utláčania, vojnu alebo neopisuje kruté, či neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

e) nepropaguje užívanie omamných a psychotropných látok, ktoré je zľahčovaním tohto problému alebo jeho schvaľovaním;

f) neobsahuje slovné spojenia, vulgarizmy alebo iné vyjadrovacie prostriedky, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

g) otvorene alebo skrytou formou nepropaguje zbrane, strelivo, či akýmkoľvek spôsobom opisuje alebo navádza k ich použitiu;

h) nepropaguje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe najmä v prípade ak takéto informácie môžu spôsobiť inej osobe prospech či naopak akúkoľvek ujmu;

i) nenavádza ku ľubovoľnému tu nemenovanému konaniu alebo nekonaniu, ktoré je v rozpore s právnymi normami a/alebo dobrými mravmi a/alebo týmito VOP.

5.5 Prípadné námietky a/alebo reklamácie voči obsahu je užívateľ povinný uplatniť výlučne u príslušného užívateľa.

5.6 Akékoľvek porušovanie alebo neplnenie povinností stanovených týmito VOP, Zásadami ochrany súkromia alebo Etickým kódexom je každý z užívateľov oprávnený nahlásiť („report“) prevádzkovateľovi portálu.

5.7 Akékoľvek údaje, komentáre, príspevky a iný obsah užívateľa na portáli musia byť v súlade s týmito VOP (najmä článkom 5). Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akékoľvek príspevky, komentáre alebo obsah užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia alebo dodatočného súhlasu užívateľa:

a) schváliť pred jeho zverejnením,

b) pracovať a/alebo upraviť obsah užívateľa, najmä z dôvodu použitia správnej diakritiky a gramatickej správnosti obsahu (textu) užívateľa, 

c) kedykoľvek odstrániť.


6. Autorské práva a licencie

6.1 Užívateľ je oprávnený umiestniť, sprístupniť alebo zverejniť na portál iba obsah spĺňajúci predpoklady podľa týchto VOP a okamihom nahrania každého obsahu na portál vyhlasuje, že:

a) je s obsahom oprávnený samostatne nakladať a umiestniť, sprístupniť alebo zverejniť na portáli,

b) obsahom neporušuje autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva tretích osôb a ani do nich nezasahuje, alebo všetky tieto práva sú vysporiadané,

c) udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na použitie obsahu alebo jeho časti na marketingové účely portálu a jeho zaradenie na profile verejne prístupného na jeho účte na portáli.

6.2 Užívateľ okamihom umiestnenia, sprístupnenia alebo zverejnenia obsahu na portáli udeľuje prevádzkovateľovi nasledovný súhlas na použitie obsahu, resp. licenciu v prípade, ak obsah alebo jeho časť spĺňa pojmové znaky diela podľa autorského práva a prevádzkovateľ okamihom úspešného umiestnenia, sprístupnenia alebo zverejnenia na portáli takýto súhlas (licenciu) prijíma (licenčná zmluva):

a) rozsah: územne a vecne neobmedzený;

b) čas, na ktorý sa udeľuje: časovo neobmedzený;

c) spôsob použitia: akýmkoľvek spôsobom podľa uváženia prevádzkovateľa v rámci prevádzky portálu a jeho prezentácie prostredníctvom siete internet a na sociálnych sieťach;

d) sublicencia: prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie obsahu alebo jeho časti;

e) postúpenie licencie: prevádzkovateľ môže súhlas (licenciu) zmluvou postúpiť bez súhlasu užívateľa, s čím užívateľ vyjadruje svoj súhlas.

6.3 Pre prípad porušenia autorských práv užívateľom, je užívateľ povinný:

a) ak uplatní voči užívateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia obsahu alebo iné nároky, bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie alebo postúpenie práv na používanie, a to v rozsahu a pre spôsob používania vyplývajúci z týchto VOP; pokiaľ tretia osoba uplatní akékoľvek nároky, poskytne užívateľ prevádzkovateľovi na jeho náklady všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na ochranu práv prevádzkovateľa; a

b) nahradiť prevádzkovateľovi škodu.


7. Zodpovednosť a sankcie

7.1 Odborník berie na vedomie, že pre činnosti v oblasti duševného zdravia vyžadované živnostenské alebo iné oprávnenie, prípadne splnenie inej ohlasovacej povinnosti a následné zdanenie príjmov a vykonanie odvodu. Splnenie uvedených povinností podľa príslušných právnych predpisov nesie každý odborník samostatne a prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti.

7.2 Prevádzkovateľ portálu je oprávnený preverovať odborníkov, vrátane ich vzdelania, praxe alebo oprávnenia na výkon činnosti v oblasti duševného zdravia a vyberať ich v čo najlepšom vedomí s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu ponúkaných služieb a prezentácie na portáli.

7.3 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému portálu a služby a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania portálu a služby v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito VOP, neoprávneného prístupu, neschopnosti alebo nemožnosti používať portál a službu.

7.4 Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie portálu v dôsledku porúch na komunikačnej trase pri použití internetu a nemožnosti pripojenia užívateľa k sieti internet.


8. Ochrana osobných údajov

8.1 Ochrana osobných údajov je bližšie upravená v Zásadách ochrany súkromia portálu.


9. Odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy

9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť kedykoľvek činnosť portálu bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných užívateľov voči portálu.

9.2 Užívateľ je kedykoľvek oprávnený ukončiť užívanie portálu a požiadať o zrušenie svojho účtu, čím práva a povinností z týchto VOP zanikajú, s výnimkou tých práv a povinností voči ostatným užívateľom, ktoré dosiaľ neboli riadne splnené alebo vysporiadané a práv a povinností vo vzťahu k údajom klientov vyplývajúcich zo Zásad ochrany súkromia.


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak nie je stanovené inak, VOP sa spravujú a riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. V otázkach neupravených týmito VOP sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka alebo iných príslušných predpisov.

10.2 Tieto VOP a akékoľvek otázky a vzťahy sa riadia slovenským právom a na ich riešenie je príslušný slovenský súd i v prípade, ak užívateľom je osoba z iného štátu.

10.3 V prípade viacerých jazykových verzií týchto VOP, má vždy prednosť znenie týchto VOP v slovenskom jazyku.

10.4 V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5 Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Nové znenie VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli, ak v nich nie je uvedený iný, neskorší dátum nadobudnutia platnosti a/alebo účinnosti.

10.6 Používaním portálu užívateľ bez výhrad prijíma tieto VOP, ktoré sú pre užívateľa v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu a služby je dobrovoľné. Ak užívateľ nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu a služby.

10.7 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 03.08.2018.