O mne

V mojej profesionálnej praxi som sa venovala kariérovému poradenstvu a z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s klientmi a kolektívmi v rôznych oblastiach. Na mojej ceste za dokonalosťou v práci ma zaujalo koučovanie a preto som sa rozhodla rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v Akadémii koučovania HQ Team s.r.o. a v spoločnosti Power Coaching s.r.o. Počas vzdelávania som nadobudla odborné poznatky o princípoch a nástrojoch koučovania a zistila som, že koučovanie predstavuje nový spôsob práce s ľuďmi, ktorý môžem uplatňovať ako kariérový kouč. Ako kariérový kouč môžem pomôcť klientom a tímom pri: objavení svojich silných stránok a hodnôt, novom videní reality a profesijnej perspektívy, určení kariérneho modelu a smeru, zvýšení sebaistoty na trhu práce, hľadaní nových kariérnych stratégií, spájaní osobných cieľov s cieľmi tímu, plánovaní konkrétnych krokov pre realizáciu svojho kariérneho plánu.
Odborné vzdelávanie v koučovaní – „Koučovanie – filozofia spôsobilosť “, akreditované vzdelávanie Slovenskou asociáciou koučov s odborným zameraním na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandárd stanovených ICF, Akadémia koučovania (85 hodín). Kouč, akreditované vzdelávanie MŠ SR vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa §14, ods.9 zákona č. 568/2009 Z.Z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Power Coaching (104 hodín). Dvojdňové koučovanie s naratívnym prístupom, ICF, HQteam (12 hodín).
Využitie koučovacieho prístupu v práci manažéra a pedagóga, prevencia profesijného, sociálneho a osobnostného vyhorenia, kariérové poradenstvo, kariérny koučing, profesijná príprava študentov. Riešim syndróm vyhorenia, zlepšenie komunikácie, sebarealizáciu, sebarozvoj, motiváciu, stres, sebavedomie, kvalitu života, medziľudské vzťahy, prestávku v kariére.
Pôsobenie v školstve 30 rokov, v koučovaní 2 roky.
Manažment vzdelávacích inštitúcií, pedagógovia, začínajúci podnikatelia, uchádzači o zamestnanie, ľudia hľadajúci uplatnenie v živote, študenti rozhodujúci sa o svojom povolaní.

Napíšte mi