Zásady ochrany súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia sa platia pre internetový portál www.pozitivnamysel.sk (ďalej len „portál“). Ak s týmito zásadami ochrany súkromia nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, tento portál. Používaním tohto portálu deklarujete, že s ustanoveniami týchto zásad ochrany súkromia súhlasíte a udeľujete súhlas prevádzkovateľovi portálu so spracúvaním a používaním osobných údajov v rozsahu a za účelom špecifikovaným nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pre odvolanie súhlasu, nás môžete kontaktovať na adrese info@pozitivnamysel.sk alebo gdpr@poyitivnamzsel.sk


1. Čo sú osobné údaje

2. Čo je spracovanie osobných údajov

3. Kto je správca/spracovateľ osobných údajov

4. Rozsah a účel zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov

5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

6. Mlčanlivosť

7. Cookies

8. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám a mimo EÚ

9. Zdieľanie a zverejňovanie údajov

10. Prístup k osobným údajom, nastavenia užívateľského účtu

11. Zabezpečenie

12. Zmeny

13. Právny poriadok


1. Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov"). 


2. Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.


3. Kto je správca spracovateľ/osobných údajov

Soňa Štefková; Hlinícka 1157/29, 90701, Myjava; dátum narodenia 19.09.1984; IČO:50207431, ktorá prevádzkuje portál pozitivnamysel.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.  Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0914703900 alebo e-mailom na gdpr@pozitivnamysel.sk.


4. Rozsah a účel zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov

4.1 Zhromažďovanie a spracúvanie údajov pri registrácii na portáli Pri registrácií na portáli poskytujete prevádzkovateľovi portálu určité osobné údaje za účelom vytvorenia užívateľského účtu. Rozsah údajov poskytovaný fyzickými osobami zahŕňa emailovú adresu, meno a priezvisko a heslo. V prípade právnických osôb poskytnuté údaje zahŕňajú obchodné meno, meno a priezvisko, emailovú adresu a heslo. Poskytnutie údajov pri registrácii je dobrovoľné. Pre používanie portálu a služieb s tým spojenými je poskytnutie pravdivých a presných údajov kľúčové, preto potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov ste povinní túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zmeniť v nastaveniach na svojom užívateľskom účte alebo oznámiť prevádzkovateľovi portálu na adrese info@pozitivnamysel.sk. K zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov pri registrácií na portáli dochádza za účelom vytvorenia databázy registrovaných užívateľov, ktorí prezentujú svoju činnosť prostredníctvom portálu, za účelom vedenia užívateľských účtov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností súvisiacich s poskytovaním služieb a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich. 

4.2 Zhromažďovanie a spracúvanie údajov registrovaných užívateľov V priebehu používania portálu a využívania služieb zbierame a spracúvame údaje registrovaných užívateľov za účelom vykonávania štatistík a poskytovania služieb, za účelom zabezpečenia ochrany a bezpečnosti portálu a našich užívateľov a za účelom lepšieho porozumenia potrieb užívateľov, ktoré následne prispievajú k zlepšeniu služieb, ich personalizácii a k správnemu zobrazovaniu údajov ostatným užívateľom. Údaje registrovaných užívateľov uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, po uplynutí tejto doby údaje likvidujeme. Tieto údaje zahŕňajú najmä riešenia a projekty natiahnuté na portál užívateľmi a v prípade ak je to relevantné, údaje o zrealizovaných platbách a úplný záznam komunikácie uskutočnenej medzi užívateľmi navzájom alebo medzi užívateľmi a portálom. E-mailová adresa užívateľov sa používa za účelom zasielania notifikačných správ súvisiacich so stavom projektu/odpovedí a pod. Okrem toho, používame e-mailovú adresu užívateľov ako nástroj priameho marketingu na informovanie o aktuálnych ponukách portálu alebo o prebiehajúcich marketingových prieskumoch.

4.3 Taktiež sem patrí zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov za účelom kúpy sedenia s vybratým odborníkom duševného zdravia cez online kalendár, a to cez platobné platformy GoPay, Edenred alebo BenefitPlus. Okrem údajov spomenutých v bodoch 4.1 a 4.2, sem zaraďujeme i telefónne číslo a v prípade odborníka i adresu, na ktorej sa sedenie bude konať.

4.4 Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.


5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov 

5.1 Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

5.2 Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

5.3 Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) 

5.4 Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 15 dní. 

5.5 Právo na výmaz (byť zabudnutý) vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 

5.6 V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom. 

5.7 Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

5.8 Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení: E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám e-maily len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe. 


6. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 


7. Cookies

Neustále sa snažíme zlepšovať naše online služby, preto webstránka spoločnosti pozitivnamysel.sk využíva súbory cookies.

7.1 Čo sú súbory cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači v počítači používateľa alebo v akomkoľvek inom zariadení, na ktorom sa dá prehľadávať internet.
Súbory cookies napomáhajú webovému prehliadaču prechádzať cez webstránky. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne dáta uložené vo vašom počítači ani vo vašich súboroch.

7.2 Aké súbory cookies stránka využíva? Servery webových lokalít využívajú súbory cookies k vášej autentifikácii (prihlásenie a potvrdenie identity pomocou autentifikačných prvkov, ako je napr. meno a heslo), ak sa prihlasujete k zabezpečenej časti webovej lokality. Prihlasovacie dáta sú uložené v súbore cookie, a preto nemusíte znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje. Bez takéhoto mechanizmu by stránka nevedela, či ste ako používateľ prihlásený a či má poslať citlivé údaje, alebo či sa máte zase prihlásiť a tým potvrdiť svoju identitu. Dočasné súbory cookies používa server na uloženie informácií o vašej aktivite, aby ste mohli pohodlne pokračovať tam, kde ste na webe naposledy skončili. Súbory cookies napovedajú serveru, ktoré stránky sa majú zobraziť, aby ste si to nepotrebovali pamätať a nemuseli začať prehľadávať web od začiatku. Cookies fungujú ako záložka vo webstránke. Trvalé súbory cookies uchovávajú informácie o vašich preferenciách. Mnohé stránky umožňujú prispôsobiť si zobrazenie stránky, jej rozloženie či použité motívy. Tieto zmeny vám pomôžu k lepšej navigácií na webe.

7.3 Ako môžete zmeniť nastavenia používania cookies? Väčšina dostupných prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť buď odstrániť, alebo zablokovať ich ukladanie. To je možné zmenou nastavení prehliadača. Podľa typu prehliadača, ktorý používate, obvykle nájdete ďalšie informácie pomocou funkcie Pomocník alebo v nastaveniach prehliadača. Odmietnutím používania súborov cookies je možné webstránku aj naďalej navštevovať, ale niektoré jej funkcie nemusia fungovať správne. Bližšie informácie o odstraňovaní a odmietaní súborov cookies, ako aj ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete napr. na www.allaboutcookies.org.


8. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám a mimo EÚ

8.1 K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.  Sú to títo spracovatelia: Facebook, účtovná firma, právnická firma. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania. 

8.2 Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. 


9. Zdieľanie a zverejňovanie údajov

9.1 Používaním portálu a služieb s tým spojenými ako registrovaný užívateľ beriete na vedomie, že dochádza k zverejneniu a sprístupneniu časti vašich (vami určených) osobných údajov. Tieto údaje sú prístupné nielen ostatným užívateľom portálu, ale môžu byť indexovateľné verejnými vyhľadávačmi. Rozsah zdieľaných a zverejnených údajov zahŕňa meno a priezvisko a/alebo obchodné meno a ak je to relevantné, jednotlivé časti užívateľského účtu, ktoré máte záujem zverejniť na portáli zverejniť v rámci svojej prezentácie.

9.2 Okrem vyššie uvedených prípadov, prevádzkovateľ portálu môže zdieľať osobné údaje v prípadoch, pokiaľ budeme v dobrej viere presvedčení, že prístup k takýmto údajom alebo ich zverejnenie je nutné za účelom dodržania platných zákonov, vynútiteľných právnych požiadaviek, za účelom uplatnenia VOP, Etického kódexu a Zásad ochrany súkromia ako aj ochrany pred poškodzovaním práv, majetku alebo bezpečnosti portálu a našich užívateľov.


10. Prístup k osobným údajom, nastavenia užívateľského účtu

10.1 Kedykoľvek v priebehu používania portálu a služieb s tým spojenými máte prístup ku všetkým osobným údajom prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Odporúčame oboznámiť sa s nastaveniami užívateľského účtu, pomocou ktorých máte úplnú kontrolu nad osobnými údajmi. Môžete osobné údaje kontrolovať, opravovať neúplné, nepresné alebo neaktuálne údaje a zároveň zobrazovať rozsah ich zdieľania a zverejnenia.

10.2 V nastaveniach užívateľského účtu si môžete zvoliť jeho vymazanie. Vymazaním účtu dôjde k ukončeniu vedenia užívateľského účtu a profilu, s výnimkou zasielania notifikácií a e-mailov zo strany prevádzkovateľa portálu, ktorých zasielanie si môžete zrušiť osobitne.


11. Zabezpečenie

Prevádzkovateľ portálu používa viaceré zaužívané technické a bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov pred ich stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom zo strany tretích strán. Za týmto účelom procesy zhromažďovania, spracúvania a používania osobných údajov starostlivo kontrolujeme a prístup k osobným údajom obmedzujeme výlučne len pre zamestnancov portálu, zmluvných partnerov a zástupcov, ktorí tieto údaje potrebujú poznať za účelom ich spracúvania v rámci prevádzky portálu a ktorí sú viazaní prísnymi podmienkami zachovávania ich dôvernosti.


12. Zmeny

Tieto Zásady ochrany súkromia môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky zmeny Zásad na ochranu súkromia zverejníme na portáli a o tejto skutočnosti vás budeme notifikovať e-mailom. Platnosť zmien Zásad na ochranu súkromia nastane dňom ich zverejnenia. Pokračovaním používania portálu a služieb s tým spojenými vyjadrujete súhlas s tým, že ste viazaní Zásadami na ochranu súkromia v rozsahu vykonaných zmien.


13. Právny poriadok

Všetky osobné údaje sú zhromažďované, spracúvané a používané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Používaním služieb portálu potvrdzujete, že podmienkam uvedeným v týchto Zásadách na ochranu súkromia rozumiete a vyjadrujete s nimi súhlas. Tento dokument bol vypracovaný podľa požiadaviek nariadenia GDPR  a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.


Aktualizované: 16.09.2018